Piedmont Commuter – CCAir Shorts SD3-60 N360PC (msn SH.3691) CLT (Jay Selman). Image: 402556.

Piedmont Commuter - CCAir Shorts SD3-60 N360PC (msn SH.3691) CLT (Jay Selman). Image: 402556.

Copyright Photo: Piedmont Commuter – CCAir Shorts SD3-60 N360PC (msn SH.3691) CLT (Jay Selman). Image: 402556.